Algemene Voorwaarden ‘HR Uitzenden en Detacheren’

Art. 1: Definities
Deze algemene voorwaarden verstaan onder:
a. HR Uitzenden en Detacheren.: intermediair tussen opdrachtgever en kandidaat, gevestigd te Weert, hierna te noemen HR.
b. Opdrachtgever: de organisatie die door HR een kandidaat aangedragen krijgt. Tevens wordt onder opdrachtgever verstaan de organisatie waarmee de partij aan wie de kandidaat in eerste instantie is voorgedragen in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband is gelieerd.
c. Opdracht: de overeenkomst tussen HRS en de opdrachtgever waarbij HR zich jegens opdrachtgever inspant een kandidaat te werven en te selecteren.
d. Kandidaat: Iedere natuurlijke persoon die door HR wordt geworven en geselecteerd om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met opdrachtgever.
e. Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat, alsmede alle werkzaamheden die de kandidaat als freelancer of zelfstandige ten behoeve van opdrachtgever verricht, en waarvan de aard van de werkzaamheden gelijk of vergelijkbaar zijn als die waarvoor de kandidaat bij de opdrachtgever op kennismakingsgesprek is geweest.
f. Bruto maandsalaris: Het overeengekomen maandsalaris inclusief vakantiegeld, 13e maand en winstdeling naar rato.
g. Jaarinkomen: Alle vast overeengekomen fiscaal belaste inkomensbestanddelen en netto representatiekosten.

Art. 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door HR., gevestigd te Weert. Een verwijzing naar andere algemene voorwaarden wordt niet zonder schriftelijke erkenning daarvan gehonoreerd, en aldus prevaleren deze algemene voorwaarden.
2. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door HR schriftelijk zijn bevestigd.
3. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten aanbiedingen of handelingen van HR is Nederlands recht van toepassing, ongeacht of opdrachtgever en/of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.

Art. 3: Vrijblijvend voorstel voor opdrachtgever en overeenkomst
1. HR stelt, voor opdrachtgever geheel vrijblijvend, kandidaten voor bij opdrachtgevers (organisaties), zonder daarbij opgave te (hoeven) doen van NAW-gegevens. Door accordering van het voorstellen van een kandidaat (per mail), verklaart en erkent opdrachtgever dat kennismaking met de betreffende kandidaat en eventuele volgende kandidaten plaatsvindt met in achtneming van alle condities en voorwaarden zoals bij deze algemene voorwaarden zijn beschreven. Door ontvangst bij HR van de accordering is er sprake van een overeenkomst tussen opdrachtgever en HR.
2. De opdrachtgever wordt, met inachtneming van het voorgaande lid, in de gelegenheid gesteld kosteloos kennismakingsgesprekken te houden met de voorgedragen kandidaat. HR is pas gerechtigd een bemiddeling fee van €750.- excl. btw in rekening te brengen wanneer opdrachtgever, overeenkomstig artikel 8 van deze algemene voorwaarden, een arbeidsovereenkomst aangaat met een door HR aangedragen kandidaat.

Art. 4: Informatieverstrekking en Zorgvuldigheid
1. De opdrachtgever is gehouden HR tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de bemiddeling van belang kan zijn.
2. De opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door HR is voorgedragen, en de met deze voordracht verstrekte informatie. Dit houdt tevens in dat opdrachtgever is gehouden aan HR binnen vijf werkdagen nadat het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden daarvan verslag te doen.
3. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Art. 5: Aansprakelijkheid
1. De opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. HR zal voorafgaande en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht. HR aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsovereenkomst met kandidaat is aangegaan.
2. HR is op generlei wijze aansprakelijk voor schade en verliezen die de opdrachtgever of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen van een kandidaat gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een arbeidsovereenkomst met betreffende kandidaat.
3. Opdrachtgever vrijwaart HR tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van door HR samenhangen of zouden kunnen samenhangen.

Art. 6: Algemene bepalingen
1. HR zal zich, uiteraard met inachtneming van deze voorwaarden, volledig inspannen om opdrachtgevers en kandidaten naar beste vermogen van dienst te zijn.
2. Indien de opdrachtgever een door HR aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de opdrachtgever afwijst en binnen 6 maanden na het kennismakingsgesprek met de kandidaat alsnog een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat tot stand komt, dan is betreffende opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddeling fee overeenkomstig het gestelde in artikel 8 van deze algemene voorwaarden.
3. Het is opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen.
Indien opdrachtgever dit verbod overtreedt, dan is opdrachtgever overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden gehouden tot betaling van de bemiddeling fee.

Art. 7: Facturen
1. Aan opdrachtgever wordt na ondertekening van de arbeidsovereenkomst met de kandidaat, een factuur gestuurd. De facturen van HR dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Blijft opdrachtgever in gebreke, ondanks een aanmaning met de aanzegging van verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten, dan worden de (deel)betalingen – ongeacht onder welke titel ontvangen – eerst in mindering gebracht op de rente en buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens op de facturen zelf.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 5% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van 75,- euro.
2. Bij niet tijdige volledige betaling van enig factuurbedrag is de opdrachtgever in verzuim. Dan is HR gerechtigd, het openstaande factuurbedrag te verhogen met rente van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de openstaande factuur of deel daarvan. Een aanmaning daartoe is vereist.
3. Advertentiekosten: HR stelt een advertentie op en adviseert in mediakeuze. De kosten van advertenties komen voor rekening van HR.

Art. 8: Bemiddeling fee en kosten
1. Er is door opdrachtgever een bemiddeling fee verschuldigd indien en zodra tussen opdrachtgever en kandidaat een arbeidsovereenkomst tot stand komt.
2. De bemiddeling fee is €750.- excl. Btw of anders overeengekomen schriftelijk.
3. Wanneer, nadat HR de opdracht van opdrachtgever heeft gekregen voor het invullen van de werving- en selectieprocedure, een kandidaat zich op een andere wijze dan via HR meldt bij opdrachtgever, wordt deze kandidaat door opdrachtgever meegenomen als interne sollicitant in de procedure. Dit geldt tevens voor interne kandidaten van opdrachtgever.
4. Naast de verschuldigde fee van €750.- excl. Btw zullen advertentiekosten en eventuele reis- en verblijfkosten van kandidaten aan de opdrachtgever niet in rekening worden gebracht.
5. In geval uit een voorselectie meerdere kandidaten bij een opdrachtgever in dienst treden, is opdrachtgever gehouden per aangenomen kandidaat het volledig honorarium te voldoen.
6. Reclames ten aanzien van de gedeclareerde bemiddeling fee dienen binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis van HR te worden gebracht, op straffe van verval van iedere aanspraak.

Art. 9: Nazorg en garantieregeling
Indien de kandidaat arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van ziekte of ongeval, of komt te overlijden, is HR hier niet aansprakelijk voor HR heeft geen garantieperiode. Als, naar het oordeel van HR, de bedrijfsomstandigheden bij de opdrachtgever van dien aard zijn dat de slagingskans voor hernieuwde aanstelling te gering is, behoudt HR zich het recht de hernieuwde opdracht niet te aanvaarden.

Art. 10: Tenslotte
1. HR behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra HR opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van HR, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.