Privacyverklaring

 

HR uitzenden en detacheren HR uitzenden en detacheren, gevestigd aan Anemoonhof 21

6002 WP Weert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.vacatureweert.nl

Anemoonhof 21

6002 WP Weert

+31495 452701

 

John Reniers is de Functionaris Gegevensbescherming van HR uitzenden en detacheren. Hij is te bereiken via info@rentahr.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

HR uitzenden en detacheren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HR uitzenden en detacheren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Commercieel belang.

Ø  Verzenden van onze nieuwsbrief

Ø  U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

– Toestemming.

 

Ø  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Ø  U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 

– Wettelijke verplichting.

 

Ø  HR uitzenden en detacheren verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Ø  Het afhandelen van uw betaling

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

HR uitzenden en detacheren verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

HR uitzenden en detacheren neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HR uitzenden en detacheren) tussen zit.

HR uitzenden en detacheren gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

HR Office, dit systeem gebruiken wij om uw gegevens te waren en te beheren. Uw belang is dat u vindbaar bent voor ons wanneer er zich een passende vacature voordoet. Deze gegevens kunnen alleen worden ingezien door medewerkers van onze organisatie en deze zijn verplicht integer om te gaan met uw gegevens. Eventuele gevolgen voor u kunnen zijn dat er contact met u wordt opgenomen omdat wij een passende vacature voor u hebben.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HR uitzenden en detacheren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie                                                                                                          Bewaartermijn

Werving & selectieprocedure                  

Persoonsgegevens                                                                                        Maximaal 1 jaar

Reden: Vindbaar zijn/blijven.

Uitzenden en detacheren

Persoonsgegevens                                                                                        Maximaal 7 jaar               na einde dienstverband

Reden: Vanwege wettelijke bewaartermijnen.

Urenbriefjes                                                                                                    Maximaal 2 jaar na einde dienstverband

Reden: Vanwege wettelijke bewaartermijnen.

 

HR uitzenden en detacheren verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HR uitzenden en detacheren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen persoonlijke gegevens met onze opdrachtgevers zodra u hiermee instemt.

Wij delen bijzondere persoonlijke gegevens met de belastingdienst wanneer dit wettelijk verplicht is en wanneer u hiermee ingestemd heeft.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HR uitzenden en detacheren gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HR uitzenden en detacheren en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rentahr.nl.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op uw verzoek.

 

HR uitzenden en detacheren wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HR uitzenden en detacheren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@rentahr.nl.

HR uitzenden en detacheren heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

–      Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

– DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.